Клинике\Дијагностика\Одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

 • PEDIJATRIJA
 • HIRURGIJA
 • REHABILITACIJA
 • DIJAGNOSTIKA
 • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПЛАНИРАЊЕ,
ЕВАЛУАЦИЈУ И МЕДИЦИНСКУ ИНФОРМАТИКУ

 

 • Прати и примењује законе и прописе из области здравствене статистике и информатике.
 • Прикупља и обрађује податке према програму статистичких истраживања из области биостатистике, о раду и утврђеним одељењима/стањима, о лицима леченим у служби за болничко лечење, специјалистичко-консултативним прегледима, као и о запосленима у Институту.
 • Прати индикаторе квалитета здравствене заштите.
 • Свакодневно се ради унос, ажурирање и обрада статистичких података за дневне, месечне, кварталне, шестомесечне, деветомесечне и годишње извештаје за различите потребе Министарства здравља Србије, Републичког фонда за здравствено осигурање, Института за јавно здравље Војводине, Покрајинског секретаријата за здравство, самог Института и његових организационих јединица, других референтних установа и појединаца.
 • Учешће у изради извештаја Комисије за показатеље и контролу квалитета, Комисије за унапређење стручног рада Института, с праћењем свих параметара на нивоу организационих јединица – одељења, учешће у Комисији за интрахоспиталне инфекције, њихово праћење и анализа, подношење извештаја управницима клиника, директору, Стручном савету и Управном одбору Института.
 • Месечно праћење унутрашње контроле квалитета рада сваког појединачног одељења, збирни извештаји за управнике клиника.
 • Сарадња с Комисијом за увођење нових технологија при Министарству здравља.
 • Учешће у научно-образовној делатности Института (едукација специјализаната).
 • Праћење и израда стандарда и норматива кадра.
 • Израда организационе структуре Института према Мрежи капацитета здравствених установа Србије, као и све измене у организационој структури.
 • Упутство за коришћење текуће здравствене документације са датим саветима за евидентирање и контролу извештавања.
 • Прати и анализира месечни морбидитет и морталитет, према клиникама и организационим јединицма.
 • Вођење протокола и пријава заразних и малигних болести, пријава умрлих пацијената, пријава и одјава медицинске опреме, пријава дијабетеса, регистар интоксикација, интрахоспиталних инфекција и транспорта ка себи.
 • Обавља се пријем на стационарно лечење, вођење књиге протокола и електронски унос података пацијента.
 • Контрола фактурисаних услуга и слање електронске фактуре.
 • Свакодневна контрола процеса рада информационог система Института (око 250 рачунара и приближно 400 корисника).
 • Посао развоја, одржавања и доградње програмских решења, сарадња у развоју нових решења базираних на WЕБ технологијама, организација и контрола рада корисничких апликација, технички послови везани за преносе података, израда и одржавање корисничке документације и WЕБ портала Института.
 • У делокруг рада спада и свакодневна сарадња и комуникација са свим организационим јединицама и стручним службама Института на решавању текућих послова.

 

 

Кадровска структура Одељења је следећа:

Начелник Одељења – специјалиста социјалне медицине, организације, економике и информатике у здравству Лекар опште медицине на специјализацији
Главни програмер
Сарадник за примењену информатику и статистику 
Две медицинске сестре – оператери 

Два оператера