Клинике\Немедицина\Одељење за правне и кадровске послове

  • PEDIJATRIJA
  • HIRURGIJA
  • REHABILITACIJA
  • DIJAGNOSTIKA
  • NEMEDICINA
ШТА РАДИМО         |          КЉУЧНО ОСОБЉЕ

 

Одељење за правне и кадровске послове

 

Делатности у области Одељења за правне послове јесу: израда правних аката, њихиво усаглашавање са изменама законских прописа и подзаконских аката; праћење правне регулативе; израда свих врста уговора, послови уписа у судски регистар и земљишне књиге, заштита права пацијената као и пружање правне помоћи пацијентима у вези с коришћењем њихових права; заступање установе пред другим државним органима; рад у комисијама, сређивање и ажурирање архиве и архивске грађе и њено излучивање и др; послови у области јавних набавки.

Писарница Института: вођење деловодника и помоћних књига, пријем и завођење свих врста поднесака и дистрибуција у рад, отварање и завођење поште, архивирање и чување предмета Службе, по потреби административно-техничко обрађивање аката.

 

Делатности у области Одсека за кадовске послове: пријаве и одјаве запослених, израда предлога и измене кадровског плана, израда уговора о раду, решења и других општих аката из области радних односа, израда извештаја о кадровима, вођење матичне евиденционе књиге запослених, сарадња са Фондом ПИО, РФЗО, Службом за запошљавање и др.

 

Заштитник пацијентових права

 

Право на приговор једно је од права пацијента предвиђено Законом о здравственој заштити.
Ово право представља могућност пацијента да изрази своје незадовољство пруженом услугом, укаже на грешку или на пропуст здравственог радника и да уз помоћ заштитника пацијентових права реши проблем и оствари своје право из области здравствене заштите и здравственог осигурања.

 

Приговор се подноси у писаној форми, или усмено, на записник. Писани приговор мора обавезно да садржи:

  • Податак о здравственом раднику на кога се односи
  • Датум подношења приговора
  • Детаљан опис разлога за подношење приговора
  • Податке о подносиоцу приговора (име и презиме, адреса и број телефона) ради достављања одговора

 

Одмах, а најкасније у року од 5 дана од подношења приговора, заштитник пацијентових права разматра приговор, утврђује све битне околности и чињенице у вези са наводима изнетим у приговору.
О свом налазу, одмах, а најкасније у року од три дана, заштитник пацијентових права обавештава руководиоца организационе јединице, директора здравствене установе, као и подносиоца приговора.

 

Пацијент, односно његов законски заступник који је незадовољан налазом по приговору, може се, у складу са законом, обратити Здравственој инспекцији, Министарству здравља односно надлежном органу организације здравственог осигурања код које је здравствено осигуран.

 

Одговор пацијенту мора бити достављен најкасније у року од 8 дана од дана подношења приговора.

 

За приговор на рад запослених у Институту можете се обратити Јованки Маодус, дипл. правнику, на телефон 021 48 80 575, послати на адресу:

 

Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине
(за заштитника пацијентових права)
Хајдук Вељкова 10
Нови Сад