Назив установе
  СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ      ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН  17.07.2018.  
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 137,818,940.78 Дин.
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 9,753,450.44 Дин.
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 0.00 Дин.
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 147,572,391.22 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА  
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018. годину 7,997,297.60 Дин.
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 1,181.50 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 7,998,479.10 Дин.
САЛДО 139,573,912.12 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1 ПЛАТЕ И НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО 1,660,720.00 Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0.00 Дин.
3 ПРЕВОЗ 0.00 Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ 1,322,508.93 Дин.
5  ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 0.00 Дин.
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 0.00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 3,294,027.75 Дин.
8 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 28,796.52 Дин.
9 ЦИТОСТАТИЦИ  ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 0.00 Дин.
10 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ 1,691,244.40 Дин.
11 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
12 ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) 0.00 Дин.
13 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ 0.00 Дин.
14 СТЕНТОВИ 0.00 Дин.
15 ГРАФТОВИ 0.00 Дин.
16 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
17 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 7,997,297.60 Дин.