Назив установе
  СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ      ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.12.2018.  
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 36,668,601.41 Дин.
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 5,792,758.93 Дин.
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 0.00 Дин.
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 42,461,360.34 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА  
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018. годину 137,413.88 Дин.
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 137,413.88 Дин.
САЛДО 42,323,946.46 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1 ПЛАТЕ И НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО 0.00 Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0.00 Дин.
3 ПРЕВОЗ 0.00 Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ 0.00 Дин.
5  ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 0.00 Дин.
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 97,007.36 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0.00 Дин.
8 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 40,406.52 Дин.
9 ЦИТОСТАТИЦИ  ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 0.00 Дин.
10 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ 0.00 Дин.
11 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
12 ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) 0.00 Дин.
13 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ 0.00 Дин.
14 СТЕНТОВИ 0.00 Дин.
15 ГРАФТОВИ 0.00 Дин.
16 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
17 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 137,413.88 Дин.