Назив установе
  СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ      ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.01.2018.  
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 128,056,684.45 Дин.
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 4,379,375.00 Дин.
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 4,878.54 Дин.
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 132,440,937.99 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА  
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2017. годину 2,869,533.49 Дин.
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 2,869,533.49 Дин.
САЛДО 129,571,404.50 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1 ПЛАТЕ И НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО 2,579,408.49 Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0.00 Дин.
3 ПРЕВОЗ 0.00 Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ 0.00 Дин.
5  ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 0.00 Дин.
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 0.00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0.00 Дин.
8 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 0.00 Дин.
9 ЦИТОСТАТИЦИ  ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 0.00 Дин.
10 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ 290,125.00 Дин.
11 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
12 ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) 0.00 Дин.
13 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ 0.00 Дин.
14 СТЕНТОВИ 0.00 Дин.
15 ГРАФТОВИ 0.00 Дин.
16 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
17 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 2,869,533.49 Дин.