Назив установе
  СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН  23.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 44,296,315.40
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 20,222,317.00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 569,886.00
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 65,088,518.40
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА  
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018. годину 324,871.67
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 184,374.27
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 509,245.94
САЛДО 64,579,272.46
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1 ПЛАТЕ И НАКНАДА ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО 0.00
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 309,871.67
3 ПРЕВОЗ 0.00
4 ЕНЕРГЕНТИ 0.00
5  ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 0.00  
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 15,000.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0.00
8 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 0.00
9 ЦИТОСТАТИЦИ  ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 0.00
10 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ 0.00
11 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00
12 ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) 0.00
13 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ 0.00
14 СТЕНТОВИ 0.00
15 ГРАФТОВИ 0.00
16 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00
17 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 324,871.67
PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA ZA DAN 23.05.2019.
RB Naziv dobavljača Iznos
  Naziv komitenta Plaćeno
1 JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA 15,000.00
  MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI 15,000.00
     
  UKUPNO 15,000.00