Актуелности

 

11.02.2015.

 

 

Уручење цертификата акредитација Института

 

 

Октобра 2013 године, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине ушао је у процес акредитације здравствених установа Републике Србије. Према члану 216. Закона о здравственој заштити, акредитација је добровољна и врши се на захтев здравствене установе. Поступак акредитације Института спроведен је у складу са Правилником о акредитацији здравствених установа. Процес акредитације подразумевао је усвајање већег броја процедура, протокола, стандарда и стратешких планова.

 

Одлуком директора формирано је 12 тимова за самооцењивање, на челу са координаторком, доц. др Горданом Велисављев Филиповић:

 

ТИМ 1: Стандарди руковођења
ТИМ 2. Стандарди управљања
ТИМ 3: Управљање информацијама
ТИМ 4: Људски ресурси
ТИМ 5: Заштита животне средине
ТИМ 6: Лабораторијска дијагностика
ТИМ 7: Радиолошка дијагностика
ТИМ 8: Фармацеутска здравствена делатност
ТИМ 9: Хируршке гране медицине
ТИМ 10: Педијатрија
ТИМ 11: Пријем и збрињавање ургентних стања
ТИМ 12: Едукација

 

Самооцењивање спроводи установа ради евалуације нивоа усклађености свога рада са постављеним стандардима за акредитацију. Институт је преко тимова за самооцењивање спровео поступак самооцењивања и доставио извештај Агенцији 24. 10. 2014. Важно је напоменути да су у поступку акредтације и припреми овог извештаја, поред чланова тимова, учествовали и сви остали запослени у нашој установи, којима се руководство овим путем захваљује.

 

Спољашње оцењивање квалитета рада Института спроведено је од 21. до 24. децембра 2014. Након посете нашој установи, Тим за спољашње оцењивање квалитета рада Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине је 9. јануара 2015. доставио Агенцији Извештај о спољашњем оцењивању. На основу налаза тима за спољашње оцењивање Агенција је припремила и доставила Институту Завршни извештај о акредитацији од 23. јануара 2015.

 

Према критеријумима који су утврђени стандардима за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, применом скале за оцењивање која показује ниво усаглашености који је здравствена установа постигла по сваком критеријуму стандарда, ИЗЗЗДИОВ је остварио следеће оцене:

ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијената у роцесу лечења није оцењен оценом мањом од 4;

остварио је 82,26% оцена 4 и 5;

има 6,91% оцена 1 и 2.

 

 

Циљ је био добити акредитацију на што дужи временски период и он је у потпуности испуњен, будући да је ИЗЗЗДИОВ добио цертификат о акредитацији на период од 7 година ─ од јануара 2015. до јануара 2022.

 

Обавештење о издатом цетификату о акредитацији Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Акредитација ће помоћи Институту да унапреди свој целокупни учинак, да има културу континуираног унапређења квалитета и да се усредсреди на безбедност пацијената, резултате пружених услуга, као и мере заштите животне средине.

 

Дана 10. 2. 2015. у присуству представника Агенције, бројних новинара и званица вршилац дужности директора Агенције, др Родољупка Радосављевић је директору Института, проф др Слободану Гребелдингеру, уручила Цертификат број А-130-09/2015, који важи седам година.